Hoppa till innehåll

Behandling av personuppgifter

DIn INTEGRITET ÄR VIKTIG FÖR OSS

Behandling av dina personuppgifter

Vi som arbetar på mottagningen följer lagen om dataskydd, GDPR. Behandlingen av personuppgifter sker enligt den så kallade Dataskyddsförordningen, en lag som gäller i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kompletterar andra regler enligt lagar som vi på mottagningen också är skyldiga att följa, som gäller sekretess, tystnadsplikt (Patientsäkerhetslagen) och krav på journalföring (Patientdatalagen).

Behandlingen av personuppgifter inom vår verksamhet används för att vi ska kunna ge dig en säker vård. Uppgifterna förs under vårdtiden in i journalsystem och sparas enligt gällande lagstiftning. För att kunna bedriva vår verksamhet på ett patientsäkert sätt behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn och personnummer. Enligt lag för vi även journal. Vi har fått dina uppgifter antingen från dig eller från en remitterande instans. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att hälsa- och sjukvård är av s. k allmänt intresse, dvs verksamhet som är grundläggande för samhällets fungerande. Legitimerade psykologer och psykoterapeuter är skyldiga enligt lag att föra journal (enligt Patientdatalagen).

Dina uppgifter kommer att sparas enligt gällande riktlinjer och lagstiftning. Mottagningen, som alla andra vårdgivare, står under samhällets tillsyn genom Inspektionen för vård och omsorg. I händelse av tillsyn från denna myndighet fyller personuppgifterna en viktig funktion.

I särskilda fall kan vi komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgiftsskyldighet gäller enligt Socialtjänstlagen om barn far illa eller enligt Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som är avgörande för beslut i socialförsäkringsärende. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvariga är Amanda Hartman och Didrik Wachtmeister. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar gällande dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@familjemottagningen.com. Du når våra dataskyddsombud på samma mailadress. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.